Privacy Verklaring

Contactgegevens

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door:

deJuristen nv,
Heernislaan 19
9000 Gent
Telefoon: +32(0) 9 298 04 58
Email: hallo@dejuristen.be
BTW: BE0844.098.750

De contactgegevens van onze privacy contactpersoon zijn:

Duygu Öztürk – Privacy Chair deJuristen
Heernislaan 19
9000 Gent
Telefoon +32(0) 9 298 04 58
Email: privacy@dejuristen.be

Inleiding

Algemeen

deJuristen nv (hierna: deJuristen) begrijpt dat jouw privacy belangrijk voor jou is. deJuristen respecteert en waardeert de privacy van iedereen die onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Op het moment dat je gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt, zal deJuristen alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Deze Privacy verklaring is van toepassing wanneer deJuristen optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze website en van onze diensten, met andere woorden, wanneer deJuristen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

Lees deze Privacy verklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat je het begrijpt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”. Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over jou die het mogelijk maakt je te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals jouw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Informatieverwerking

 

Categorieën van persoonsgegevens Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond Bewaartermijn (*)

Technische gegevens:

 • IP-adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzingsbron;
 • duur van jouw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van jouw gebruik van de service.

 

De bron van de technische gegevens is het gebruik van (1) niet-noodzakelijke cookies.

De niet-noodzakelijke cookies die technische gegevens bevatten, kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van de Website. Voor meer informatie omtrent cookies zie onze Cookieverklaring. 

 

Voor niet-noodzakelijke cookies: Toestemming

 

Zie de Cookie Verklaring op deze Website

De bron van de technische zijn het gebruik van (2) noodzakelijke cookies.

De noodzakelijke cookies die technische gegevens bevatten, worden verwerkt voor het technisch goed functioneren van de website. Voor meer informatie omtrent cookies zie onze Cookieverklaring.

Voor noodzakelijke cookies: Legitiem belang van deJuristen, zodat de website technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in de Cookie Verklaring.

Inschrijvingsgegevens voor events:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam (optioneel);
 • Telefoon (optioneel)
 • E-mailadres

De bron van de inschrijvingsgegevens is de informatie die je opgeeft bij je  inschrijving voor een event (mede) georganiseerd door deJuristen.

De inschrijvingsgegevens worden verwerkt om jouw deelname mogelijk te maken.

Uitvoering van een overeenkomst tussen jou en deJuristen.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst.

Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog voor zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting te voldoen (fiscale verplichting) in het geval van een betalend webinar, seminar of event.

Follow-up gegevens (direct marketing):

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam (optioneel);
 • E-mail adres.

De bron van de follow-up gegevens is de (gedeeltelijke) informatie die je opgegeven hebt n.a.v. inschrijving voor een event.

De follow-up gegevens worden verwerkt op jou op de hoogte te houden van gelijkaardige diensten of producten die door deJuristen worden aangeboden.

 Je kan op elk moment afmelden door te klikken op de link “uitschrijven” in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven

Ons legitiem belang, zodat wij jou pro-actief op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in het rechtsdomein waarover wij eerder voor jou diensten hebben geleverd.

 

 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang je geen bezwaar hebt ingediend (uitgeschreven via de link in de e-mail), maar in geen geval langer dan 3 jaar nadat je hebt deelgenomen aan ons event.

Communicatiegegevens:

 • E-mailadres;
 • Naam en achternaam;
 • Metagegevens communicatie;
 • Inhoud van de communicatie. 

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt met betrekking tot het event, wanneer u naar aanleiding van de inschrijving voor andere zaken contact opneemt of wanneer wij u contacteren om relevante event informatie willen versturen zoals de inschrijvingsbevestiging en de gebruikte presentatie.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u en het bijhouden van de  gegevens.

Ons legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of voor het versturen van relevante informatie omtrent het event. De gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar, tenzij je om de verwijdering van je gegevens verzoekt.

De gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar, tenzij je om de verwijdering van je gegevens verzoekt.

 

(*) Daarnaast kunnen Wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan deJuristen is onderworpen (zoals de fiscale wetgeving). Onverminderd bovenstaande kan deJuristen jouwpersoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

Foto en/of video gegevens gemaakt tijdens ons event:

Wij doen beroep op een externe fotograaf (verwerker) die in opdracht van ons foto’s van het event gaat maken. Wij verkrijgen van de fotograaf de foto’s en zullen deze gegevens gebruiken voor feedback en verslaggeving doeleinden op onze social media kanalen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: foto en/of beeld materiaal waar u op een directe of indirecte wijze kan worden geidentificeerd. Voor deze verwerkingactiviteit doen wij beroep op ons gerechtvaardigd belang.

 

Bij de beoordeling van ons gerechtvaardigd belang is rekening gehouden met het volgende:

 • Ons legitiem belang: na het event, bepaalde foto’s en beeldmateriaal publiceren op onze social media pagina’s voor verslaggevingsdoeleinden.
 • De gegevens worden verzameld tijdens het event en de betrokkenen worden op voorhand geïnformeerd over de aanwezigheid van een fotograaf. Op deze manier voldoen wij aan de impliciete toestemming uit het Belgische portretrecht om foto’s te nemen.
 • De hoeveelheid verwerkte persoonsgegevens is minimaal. Wij gaan de foto’s niet labelen, tags plaatsen of combineren met andere data sets. Ook gaan wij de fotograaf instructie geven om beperkte foto’s te nemen van het event. Dit neemt dus geen grote privacy-risico’s met zich mee.
 • De verwerking is noodzakelijk voor ons event en het behalen van bijbehorende doeleinden. Wij willen ons publiek laten weten hoe het event is verlopen en wat we daarvan geleerd hebben. Dezelfde doel kan niet behaald worden zonder deze verwerking.
 • De betrokkenen zijn ondernemers en worden gefotografeerd in de zakelijk sfeer. De betrokkenen worden vooraf geïnformeerd hierover en kunnen dus redelijkerwijs verwachten dat de foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze social media accounts.
 • De gevolgen voor de betrokkenen: er bestaat een kans dat u tussen alle betrokkenen direct of indirect identificeerbaar bent. Wij gaan niet viseren op u maar u kan wel toevallig worden afgebeeld. Er worden vooral sfeerbeelden gemaakt van het event.
 • Betrokkenen hebben altijd het recht om hun bezwaar tegen deze verwerking te maken of andere relevante rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze Privacy verklaring.

De foto’s worden in onze interne systemen niet langer bewaard dan 1 maand na einde van het event. Op onze social media kanalen worden de foto’s bewaard totdat u uw recht tot bezwaar of verwijdering heeft ingediend.

Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. deJuristen kan soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. In dit geval zal deJuristen met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

deJuristen doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die deJuristen heeft ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die deJuristen heeft ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die deJuristen heeft ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die deJuristen heeft ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website /email communicatie/ afspraak kalender);
 • Bedrijven die deJuristen heeft ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die deJuristen heeft ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

deJuristen zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kan deJuristen wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van jou, te delen als deJuristen betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Internationale doorgifte (buiten de EER) van uw persoonsgegevens

deJuristen kan jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de “EER” bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als “derde landen” en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in het de EER. Dit betekent dat deJuristen extra stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

deJuristen gebruikt specifieke contracten met externe derden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (ook wel bekend als de Standard Contractual Clauses: SCC) voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. De SCC’s garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als deJuristen dingen verandert op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt.

Indien deJuristen in het bezit is van jouw email adres (omdat je bijvoorbeeld bent ingeschreven op onze nieuwbrief) dan engageert deJuristen ertoe om je van iedere belangrijke wijziging in onze Privacy verklaring in kennis te stellen via email.

Jouw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Je kan jou rechten uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens door middel van e-mail. Zie hoofdstuk 1 voor de contactgegevens.

deJuristen zal op jouw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Normaal gesproken streeft deJuristen ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als jouw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop deJuristen jouw verzoek ontvangt. Je wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

Het recht op inzage

Je hebt het recht om te bevestigen of deJuristen jouw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, waar deJuristen dat doet, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zal deJuristen je een kopie van jouw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

Het recht op correctie

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over jou te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over jou te laten invullen.

Het recht om te wissen (vergetelheid)

In sommige gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; je trekt jouw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; je maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: je betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar je verzet je tegen het wissen; deJuristen heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar je hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kan deJuristen jouw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met jouw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen algemeen belang.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien je een dergelijk bezwaar maakt, zal deJuristen de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij deJuristen kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien je hiertegen bezwaar maakt, zal deJuristen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder hebt je het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om gewichtige redenen van algemeen belang.

Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om op jouw verzoek maatregelen te nemen voordat je een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt je het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Contactgegevens GBA:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be]

Het recht om je toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens de toestemming is, heb je het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.