Algemene Voorwaarden

Wie zijn deJuristen?

deJuristen nv,
Heernislaan 19
9000 Gent
Telefoon: +32(0) 9 298 04 58
email: hallo@gdprontour.be
BTW: BE0844.098.750

Over inleidende gesprekken, offertes en de uiteindelijke aanvaarding

Wij ontvangen je graag op een inleidend gesprek met betrekking tot een potentiële opdracht die wij voor jou kunnen uitvoeren. Tijdens of volgend op dit inleidend gesprek worden al eerste juridische adviezen verschaft. Dit inleidend gesprek wordt steeds gefactureerd aan ons standaarduurtarief ten belope van het benodigde aantal uren. Uiteraard staan wij open voor een ‘geste’ indien we de opdracht effectief aanvaarden.

Afhankelijk van de complexiteit of grootte van de opdracht, stellen wij een individuele offerte op waarin wij de vereiste prestaties opsommen en een prijsschatting maken. Hierbij hanteren wij het principe van de ‘maximumcap’: dit betekent dat we, op basis van de door jou aangeleverde informatie en vragen, een eerste inschatting maken van het maximaal aantal uren dat wij denken nodig te hebben voor het voltooien van de opdracht. Een ‘prijsplafond’, zeg maar. In geval van meerwerk – indien de opdracht toch meer uren vereist dan initieel geraamd – zal deze maximumcap in onderling overleg met jou worden aangepast. We doen dit opdat jij als klant steeds vooraf weet hoeveel je uiteindelijk zal moeten betalen.

Iedere offerte die wij opstellen is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte is gericht. De geldigheidsduur van de offerte staat steeds vermeld op de offerte zelf, of heeft – bij gebreke hieraan – een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzending.

Ga je akkoord met onze offerte, dan betekent dit dat je het aanbod aanvaardt dat wij je via onze website of via een individuele offerte hebben gedaan. Je akkoord geef je door middel van een opdrachtbevestiging. Zo’n opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge gesprekken en andere communicatie die we reeds met jou hebben gevoerd. Ook wanneer je een van onze opdrachtformulieren op onze website invult en doorstuurt, beschouwen we dit als een opdrachtbevestiging.

Je hebt steeds de mogelijkheid om een door ons opgestuurde offerte gedeeltelijk te aanvaarden. Hiervoor volstaat het de offerte schriftelijk (bij voorkeur via e-mail naar contact@gdprontour.be) te bevestigen en ons te melden in welke onderdelen van de opdracht, beschreven in de initiële offerte, je niet geïnteresseerd bent. Indien je bij bevestiging van de initiële offerte geen bezwaar maakt over de inhoud van de offerte, gaan wij ervan uit dat je de offerte in zijn geheel aanvaardt.

Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij we dit onderling met jou bespreken en een akkoord bereiken over de nodige of gevraagde aanpassingen.

Indien je na aanvaarding van de offerte de opdracht toch geheel of gedeeltelijk annuleert, zal je niettemin moeten voldoen aan je betalingsverplichtingen.

Termijnen voor oplevering die wij meedelen, zijn slechts een indicatie. We hebben immers het recht om de oplevering uit te stellen indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

Indien je de offerte aanvaardt (zoals hierboven beschreven), aanvaard je tevens deze Algemene Voorwaarden. Op het moment dat wij dus een opdrachtbevestiging van jou ontvangen, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden en komt er tussen ons een overeenkomst tot stand.

Samenwerken met deJuristen betekent…

Bij deJuristen streven we steeds naar een optimale dienstverlening. Wij staan voor efficiëntie en deskundig advies, verschaft door professionele juristen die zich elke dag opnieuw verdiepen in het intellectueel eigendomsrecht of ‘IP-recht’ (zoals o.m. de bescherming van merken, logo’s, auteursrecht, enz.), e-Compliance (waaronder e-Commerce), privacy (waaronder GDPR) en IT-recht. We streven er steeds naar jou het best mogelijke resultaat op te leveren, ook al kunnen we dat uiteraard niet garanderen. Vandaar dat onze verbintenissen steeds inspanningsverbintenissen zijn. We garanderen je wél dat elke opdracht die wij aanvaarden steeds naar best vermogen wordt uitgevoerd, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector.

Wij zijn volledig vrij om de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Zo staat het ons onder meer vrij een beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derde, zoals bv. vertalers, indien de goede uitvoering van de opdracht dit vereist.

Om vlot met jou te kunnen communiceren, maken wij zoveel mogelijk gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals email, en gebruiken we een online facturatiesysteem. Als klant aanvaard je het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen.

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwachten wij van jou een vlotte medewerking. We rekenen er ook op dat je ons uit eigen beweging en wanneer wij jou daarom vragen, alle nodige informatie en documentatie verschaft. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.

De opdracht is uitgevoerd, wat nu?

Voor bepaalde opdrachten, zoals de opmaak van overeenkomsten, bezorgen we je een eerste ‘draft’. Dit is een eerste versie waarop jij ons vervolgens jouw feedback bezorgt, zodat wij die in de documenten kunnen implementeren. Tenzij anders overeengekomen, ontvangen we je feedback graag binnen de maand. Als je substantiële wijzigingen aan een reeds uitgevoerde opdracht wil laten aanbrengen, zal het werk dat daarvoor nodig is aangerekend worden volgens ons uurtarief.

Indien je niet akkoord gaat met de (tussentijdse) uitvoering en/of de resultaten van de opdracht, vragen we jou een gemotiveerde schriftelijke klacht hieromtrent in te dienen. Je moet ons deze klacht bezorgen binnen de twee (2) weken na vaststelling. Dit heeft echter geen invloed op jouw (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Wij kunnen de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde opschorten of beëindigen indien wij van mening zijn dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen ons en dit aan jou te wijten is. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als wij kennis krijgen van nieuwe informatie die de verdere uitvoering van de oorspronkelijke opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maakt.

Intellectuele eigendom

Ook onze pen verdient respect. Alle materialen die wij ontwikkelen en/of ter beschikking stellen bij de uitvoering van een opdracht worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. We denken in bijzonder aan iedere vorm van tekst, notities, aantekeningen, artikels, etc. zoals gebruikt in onze juridische documenten en adviezen. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan deJuristen, onze medewerkers en licentiegevers. Als klant verkrijg je enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave, dat overeenstemt met de door jou vooraf geschetste doeleinden. Deze rechten worden je op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar.

Je mag de door ons ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen enkel gebruiken voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden. Elk gebruik dat niet met die doelen overeenstemt of waartoe wij anderzijds geen toestemming hebben gegeven, zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

Onze prijzen en betaling

Afhankelijk van de aard van de opdracht, wordt de vergoeding voor onze prestaties als volgt geregeld:

  • Volgens de vaste tarieven zoals aangeduid op onze website, of zoals meegedeeld in een individuele offerte;
  • Volgens het vooraf geschatte aantal te besteden werkuren, aan ratio van ons meegedeelde uurtarief;

Zowel onze vaste tarieven als onze uurtarieven worden weergegeven in EURO, en zijn steeds exclusief btw en andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen daarenboven de variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, andere kantoorkosten en verzendkosten. Voor elke klantenrekening hanteren we bovendien een vaste en éénmalige dossierkost van 45 euro voor elk eerste nieuw dossier in een kalenderjaar, ongeacht het aantal opdrachten in dat kalenderjaar.

Voor we aan een opdracht beginnen, kunnen we je vragen een provisie te betalen. Deze provisie zal doorgaans de helft van het uiteindelijk verschuldigde bedrag van onze factuur bedragen, maar we kunnen dit bedrag ook vrij bepalen. Wij kunnen tevens de oplevering van onze prestaties uitstellen tot we de betaling van het provisiebedrag hebben ontvangen. Indien je niet spontaan en tijdig betaalt, kan dat invloed hebben op de oorspronkelijk overeengekomen opleveringstermijnen. Het resterende offertebedrag en/of openstaande saldo’s worden gefactureerd nadat we de opdracht hebben opgeleverd.

Alle onze facturen zijn te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Indien wij geen betaling hebben ontvangen op de vervaldatum, ben je van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2020: 8%). Na versturen van een ingebrekestelling zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 9,5% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00. Wij behouden ook het recht om vergoeding te vragen indien wij als gevolg van jouw aanhoudende wanbetaling gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten oplopen.

De betalingsvordering zal direct opeisbaar worden indien je in staat van faillissement verkeert, indien er beslag op jouw vermogensbestanddelen wordt gelegd, indien je overlijdt en/of je in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Indien je onze factuur betwist, moet je schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij ons en dit uiterlijk binnen twee (2) weken na de facturatiedatum. Jouw bezwaar heeft echter geen invloed op je (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze tarieven aan te passen. Uiteraard worden deze nieuwe tarieven uitsluitend toegepast op de nieuwe, toekomstige opdrachten en hebben zij geen invloed op reeds gedane offertes en lopende opdrachten.

Onze aansprakelijkheid regelen we als volgt

deJuristen is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die zich voordoet tijdens de uitvoering van haar betaalde opdrachten die volgen uit deze overeenkomst. deJuristen kan enkel aansprakelijk zijn voor een dergelijke tekortkoming indien jij, op het moment waarop je onze tekortkoming ontdekte, deJuristen onmiddellijk en op gemotiveerde wijze in gebreke hebt gesteld en ons hierbij een redelijke termijn hebt verschaft om alsnog de tekortkoming recht te zetten en wij deze termijn niet benut hebben. Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit in geval van opzet of bedrog.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. deJuristen is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade die voortvloeit uit bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade begrijpen we minstens elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Indien jij als klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming onze aansprakelijkheid in het gedrang brengt, dan zal je alle nodige maatregelen moeten treffen om ons te vrijwaren van alle schade die wij hierdoor zouden oplopen.

Onze aansprakelijkheid voor directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten (excl. BTW) waarbij de tekortkoming zich voordoet.

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, en dit zolang de overmacht duurt. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een contractspartij verhindert haar of zijn verplichtingen na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de contractspartij, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van haar of zijn verplichtingen. Indien de overmacht van blijvende aard is en langer dan 90 dagen duurt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekende brief. Prestaties die wij op dat moment reeds hebben geleverd worden je dan pro rata aangerekend.

Jouw persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw vragen en opdrachten, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw project niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

Nog enkele algemene bepalingen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Indien er een geschil zou ontstaan over de uitvoering van deze overeenkomst zullen wij – en wij verwachten van jou hetzelfde – alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Slagen we hier niet in, dan zal de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd zijn.

Behalve indien we met jou uitdrukkelijk en schriftelijk ergens een afwijking overeenkomen, zullen wij elke opdracht uitsluitend uitvoeren zoals dat in deze Algemene Voorwaarden wordt beschreven.

De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De getroffen bepaling wordt dan geacht op zichzelf te staan. Wij hebben het recht om die bepaling in dat geval te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

Als klant geef je ons hierbij de toestemming om jouw handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van onze promotionele activiteiten.

Specifieke voorwaarden merkregistratie

Deze specifieke voorwaarden met betrekking tot merkregistraties betreffen een aanvulling op onze algemene voorwaarden. Bijgevolg zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing voor zover wij er in deze niet uitdrukkelijk van afwijken.

Iedere aanvraag tot merkregistratie wordt onderworpen aan een voorafgaand merkonderzoek. In dit merkonderzoek gaan we na of het ons meegedeelde merkteken aan de voorwaarden van beschikbaarheid, toelaatbaarheid en onderscheidend vermogen voldoet. Hierbij maken wij een inschatting van de slaagkansen van de merkregistratie op basis van onze ervaring en kennis. Op vlak van beschikbaarheid blijft ons onderzoek beperkt tot het onderzoeken van merken die in de desbetreffende merkenregisters zijn ingeschreven, en die door de desbetreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt.

Enkel indien wij ervan overtuigd zijn dat er voldoende elementen aanwezig zijn die kunnen leiden tot een succesvolle registratie, verschaffen wij je een positief advies en gaan wij over tot registratie. Toch geeft een positief advies geen absolute garanties omtrent het succes van de registratie, omdat dit afhangt van de beoordeling van derde partijen waar wij weinig tot geen invloed op hebben. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat iedere merkregistratie die wij uitvoeren steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever is.

No cure, no pay. Kan je naam niet geregistreerd worden (je naam voldoet bijvoorbeeld niet aan de wettelijke vereisten)? Dan kost het je enkel de onderzoekskosten. Je krijgt enkel een volledige factuur wanneer je naam geregistreerd kan worden, en wanneer ons voorafgaand onderzoek positief is. Wanneer onze onderzoekers doorstootten naar het uitvoerig onderzoek, maar ze botsen op een eerder concurrerend merk dan krijg je enkel een factuur voor de onderzoeksuren (dus niet voor de registratiekost). We rekenen dus enkel wanneer we effectief iets kunnen doen voor jou.

Wij helpen onze klanten graag herinneren aan de hernieuwing van bestaande registraties, net als andere handelingen die nodig zijn voor de instandhouding van hun rechten. Wij verschaffen deze dienst geheel vrijblijvend en zijn dan ook niet verplicht hiertoe en evenmin aansprakelijk in geval van tekortkoming. De opdrachtgever is dus zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen.

Onze tarieven zoals voorgesteld bevatten alle registratiekosten en andere mutaties in de bestaande merkenregisters. Zitten niet in de oorspronkelijke tarieven:

  • De kosten voor extra classificaties
  • De kosten voor het voeren van oppositieprocedures

Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager.

Events

Wanneer je je inschrijft voor een event (netwerkevent, seminar, webinar) dat door deJuristen wordt georganiseerd, aanvaard je dat de organisatie van dergelijk event in hoofde van deJuristen een inspanningsverbintenis uitmaakt. Op geen enkele wijze kan deJuristen aansprakelijk gesteld worden voor standpunten die door interne dan wel externe sprekers op dergelijk event worden ingenomen, noch voor het al dan niet doorgang vinden van het event.

deJuristen zal alle redelijke inspanningen leveren om de deelnemers te verwittigen bij annulatie van het event of wijziging van de agenda en/of locatie, en dit door gebruik te maken van de communicatiekanalen die bij de inschrijving werden verstrekt.

 

Specifieke voorwaarden verkoop van modelteksten

Deze specifieke voorwaarden met betrekking tot de verkoop van modelteksten betreffen een aanvulling op onze algemene voorwaarden. Bijgevolg zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing voor zover wij er in deze niet uitdrukkelijk van afwijken.

De prijzen van de modelteksten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de modeltekst en eventuele bijhorende diensten zoals die woordelijk worden omschreven. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw aankoop. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat u de bestelling plaatst. Voor de betaling van onze Producten aanvaarden wij Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard en American Express.

Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te voorzien. Wij zorgen voor beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform Stripe, Inc. De nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van Stripe, Inc. van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

Wij stellen onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door u verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

De levering van de modelteksten gebeurt via een unieke hyperlink die u wordt toegestuurd via email samen met de bevestiging van een succesvolle koop. Deze unieke hyperlink is actief gedurende de vermelde periode na aankoop en laat u toe de modelteksten te personaliseren en vervolgens als PDF te downloaden.

Het is niet toegelaten deze unieke hyperlink door te sturen of op enige andere wijze te delen met andere gebruikers. De creatie van bijkomende exemplaren van de modelteksten voor andere ondernemingen dan de uwe, zal afzonderlijk worden gefactureerd.

We houden ons het recht voor om de hyperlink te de-activeren wanneer wij gebruik vaststellen dat “fair use” overstijgt, wat wil zeggen wanneer méér gebruik wordt gemaakt van de hyperlink dan redelijkerwijze nodig is voor het personaliseren van de modelteksten en die up-to-date te houden in het kader van aanpassingen in regelgeving waarvan wij u gedurende de looptijd van onze dienstverlening op de hoogte brengen.